Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Mikołów w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Mikołów

Mikołów, miasto w województwie śląskim, powiat mikołowski.

Powierzchnia miasta Mikołów wynosi 79 km2, zajmuje 1819 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Mikołów zamieszkuje 41 003 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 123 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Mikołów wynosi 518, jest 258 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Mikołów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Mikołów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Mikołów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Mikołów: 791819
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w Mikołowie: 1,01421
Lesistość w % w Mikołowie: 27,2961
Ludność na 1 km2 w Mikołowie: 518258
Liczba ludności ogółem w Mikołowie: 41 003123
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w Mikołowie: -0,3708
Stopa bezrobocia 2019r. w Mikołowie: --
Stopa bezrobocia 2020r. w Mikołowie: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w Mikołowie: 11,91-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w Mikołowie: 89,1-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w Mikołowie: 134186
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w Mikołowie: 11,042
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Mikołowie: 90,6-
Szkoły podstawowe ogółem w Mikołowie: 13117
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w Mikołowie: 161014
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w Mikołowie: 901,3657
Przedszkola bez specjalnych w Mikołowie: 14150
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w Mikołowie: 392,8416
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w Mikołowie: 87,71218
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w Mikołowie: 4,9286
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w Mikołowie: 609410
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Mikołowie: 3 464-
Ceny mieszkań ogółem w Mikołowie: 4 071-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Mikołowie: 4 956-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w Mikołowie: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w Mikołowie: 93,891
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w Mikołowie: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w Mikołowie: 93,8177
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w Mikołowie: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w Mikołowie: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Mikołów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Mikołów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Mikołów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.